Simon Eisner, grundare av allwin har bidragit till Universitets-Uppsatser, statliga Rapporter mm :

Simon Eisner, entreprenör, har bidragit till Universitets-uppsatser:

 

Sveriges Lantbruksuniversitet: 2011

https://stud.epsilon.slu.se/2431/1/svensson_l_110406.pdf

 

Malmö Högskola Miljövetenskap 2011

http://dspace.mah.se:8080/dspace/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2&isAllowed=y

 

Lunds tekniska högskola 2015

https://www.sysav.se/globalassets/media/filer-och-dokument/informationsmaterial-broschyrer-arsredovisningar-faktablad-rapporter-etc/rapporter/rapporter-2016/minskat-matsvinn-genom-valgorenhet---sara-pettersson.pdf

Malmö Högskola, 2011

https://muep.mau.se/bitstream/handle/2043/12548/Vinnvinn%20eller%20svinn.pdf?sequence=2

UMEÅ Universitet, 2014

http://www.diva-portal.se/smash/get/diva2:762994/FULLTEXT01.pdf

Göteborgs Universitet, 2012

https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/30664/1/gupea_2077_30664_1.pdf

Södertörns Högskola, 2017

https://sh.diva-portal.org/smash/get/diva2:1186099/FULLTEXT01.pdf

Högskolan i Halmstad, 2016

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:942602/FULLTEXT01.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://handelsradet.se/wp-content/uploads/2014/04/Mat-till-valgorenhet-en-alternativ-atgard-for-att-skapa-mervarde-av-matsvinnet-i-livsmedelsbutiker.pdf

Sveriges Lantbruksuniversitet, 2014

http://www.web.cemus.se/wp-content/uploads/2016/12/Schöier.Tjellander.Uthammar.Westbom.pdf

Livsmedelsverkets rapport, 2013

https://www.livsmedelsverket.se/globalassets/publikationsdatabas/rapporter/2013/minska_matsvinnet_i_kommunen.pdf

Svenska Miljöinstitutet, 2015

https://www.ivl.se/toppmeny/pressrum/nyheter/nyheter---arkiv/2015-02-09-matbanker-kan-minska-matsvinn.html

Naturvårdsverket, 2013

https://www.naturvardsverket.se/upload/miljoarbete-i-samhallet/miljoarbete-i-sverige/regeringsuppdrag/2013/etappmal2013forslag/matavfallsrapport-reviderad.pdf

Konsumentföreningen, Hållbarhetsredovisning, 2012

https://kf.se/media/pdf/kf_ar12_sv.pdf

Avfall Sverige, , Alla vinner på Allwin2010

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/alla-vinner-pa-allwin-2/

Avfall Sverige, Fem nominerade till prisutdelningen för bästa projekt i ”Europa minskar avfallet, 2011

https://www.avfallsverige.se/pressmeddelanden/artikel/fem-nominerade-till-prisutdelningen-for-basta-projekt-i-europa-minskar-avfallet-2/

Tillväxtverket, 2012

https://www.esf.se/Documents/Press/Publikationer/EoF/Studie%20om%20samarbetet%20mellan%20sociala%20företag%20och%20övrigt%20näringsliv.pdf

Abba Seafood, 2011

http://a4.mndcdn.com/image/upload/kmhzktzwr1wjtapcru2h.pdf

Miljöresurs Linne, 2013

http://miljoresurslinne.se/wp-content/uploads/2013/08/Slutrapport_Mat_och_klimat_i_Kronobergs_lan.pdf

MISTRA URBAN FUTURES, 2011

https://www.mistraurbanfutures.org/sites/mistraurbanfutures.org/files/affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_-_goda_exempel_och_potential_affarsdriven_hallbar_stadsutveckling_pilot_4.pdf

Social Innovation, Skåne, 2017

http://socialinnovationskane.se/tag/social-innovation/

Allwin

FoodWaste

2 million meals per year to people in need

Founded 2010